1Albert Patera || developer2created by <a href="mailto:info@albertpatera.cz">Albert Patera</a> © || All right reserved || powered by APcms | <a href="#">O systému </a>3<p>albert patera </p> <p>developer</p> 4Albert Patera || developer5Dobrý den, jmenuji se Albert Patera. V oblasti informa?ních technologií p?sobím jako vývojá? a kodér webových aplikací a web? obecn?. Programováním jsem se za?al zabývat již na základní škole. k vývoji mých projekt? používám zejména frond-endových a back-endových technologií Mezi frond-endové a backendové technologie s kterými pracuji, pat?í kup?íkladu: HTML 5 CSS 3 jQuery NodeJS (real-time aplikace, socket io server, npm (- node-package-manager) JavaScript Ajax, Json PHP - Nette Framework pro PHP, PHP MVC (model, view, controller architecture) Linux - správa serveru, instalace "packages" (samba, nginx - vhosts DNS, DHCP routing) Hosting server? technicky zajiš?uje spole?nost Wedos Internet a.s. P?ed n?jakou dobou jsem si založil také ú?et na GIThubu. M?žete lze nalézt spoustu mých projekt?. Studium Informa?ních technologií jsem absolvoval na St?ední pr?myslové škole v Mladé Boleslavi. Studum bylo úsp?šn? zakon?eno maturitní zkouškou. Jestli jsem Vás zaujal, m?žete mne kontaktovat pomocí sociálních sítí níže. Mimo jiné také vlastním ú?et na GITHubu, kde mám aktuáln? 28 repozitá?? a snažím se být pravideln? aktivní. Linked In : https://www.linkedin.com/in/albert-patera/ Facebook: https://www.facebook.com/albertpateraprogramator/?ref=bookmarks GITHub: https://github.com/albertpatera?tab=repositories Budu se t?šit na p?ípadnou spolupráci S pozdravem Albert Patera WEB byl úsp?šn? spušt?n do ostrého provozu. Veškeré chyby, které zde naleznete, sm??ujte prosím na email: info@albertpatera.cz


Albert Patera